حسین نصیری

فعال فرهنگی، مدیر خلاقیت و کیوریتور

چندپتانسیلی | درون‌گرا | خلاق | قصه‌گو | ماجراجو | عاشق یادگیری | سینه‌فیل | جنرالیست | رواقی‌گر | تجربه‌گرا | کنجکاو | خوره

در شبکه‌های اجتماعی